Algemene cursusvoorwaarden

  1. 1e Nederlandse Vakschool Voor Sportmassage.

Artikel 1 Definities en werking

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. 1e NVVS: 1e Nederlandse Vakschool Voor Sportmassage.

b. particulier: natuurlijk persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

c. leerling: natuurlijk persoon die een opleiding volgt.

d. opleiding: iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door de 1e NVVS wordt
    gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

e. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de leerling aan de 1e NVVS verschuldigd is voor het 
    deelnemen aan de opleiding.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door
    leerlingen volgen van een opleiding bij de 1e NVVS.


Artikel 2
 Terbeschikkingstelling algemene voorwaarden

De 1e NVVS geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze


Artikel 3
 Totstandkoming van overeenkomsten

1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen de 1e NVVS en een particulier komt
    Uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door de
    desbetreffende particulier en de schriftelijke bevestiging van de 1e NVVS aan de particulier, dat het 
    inschrijfformulier isontvangen en hij tot de opleiding is toegelaten. 

     Verder is de overeenkomst (inschrijving) slechts geldig indien bij inschrijving een inschrijfgeld is 
    voldaan van € 145,--. Dit
bedrag zal later worden verrekend met het cursusgeld.

 

2. Een door de 1e NVVS gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde “open dag” of een aan een particulier gericht schrijven, kan leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van de 1e NVVS, is de 1e NVVS gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats.Zij doet hiervan schriftelijke mededeling aan de leerling.

In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 7 dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.

4. Indien de 1e NVVS kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de leerling het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van de 1e NVVS door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de 1e NVVS als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplchtingen:

a) De leerling is aan de 1e NVVS verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b) Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 56 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van de 1e NVVS te Capelle aan den IJssel.

De leerling is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 50,- voor administratie- en annuleringskosten.

Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 56 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

c) Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e) van dit artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van de 1e NVVS te Capelle aan den IJssel. De leerling is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van €115,- voor administratie- en annuleringskosten.

Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d) Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 42 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e) van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van de 1e NVVS te Capelle aan den IJssel. De leerling is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.

e)Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b), c) en d) vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de leerling tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van de 1e NVVS. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de leerling geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan. Ontbinding kan dan alleen plaatsvinden na een nieuw aangetekend schrijven, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

f) Indien de leerling door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de leerling.

g)Indien de leerling verzuimt de onder a), b), c) en d) genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is, is de leerling een verhoging van € 22,- administratiekosten verschuldigd.

h) Indien de leerling na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder g) genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, isde 1e NVVS gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen van 1e NVVS te ontzeggen.

2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden.

3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe terekenen gerechtelijke invordering.

i) Indien de 1e NVVS gebruik maakt van een of meer van de sub h) genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan.

Indien de 1e NVVS overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de leerling, met een minimum van €70,-

j) Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over de achterstallige bedragen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5 Overige rechten en plichten van de leerling

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht:

a) tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;

b) de voor de opleiding benodigde materialen, voorzover deze niet ter plekke door de 1e NVVS ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

c) de in het informatieboekje beschreven kleding- en hygiënevoorschriften in acht te nemen;

d) zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere leerlingen niet te hinderen;

e) melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen;

f) indien 2 of meer praktijklessen zijn gemist contact op te nemen met de betreffende docent ter bespreking van een privé-les; deze worden gegeven voor een door de 1e NVVS vastgesteld uurtarief;

g) lesmateriaal e.d. welke op de lessen worden uitgedeeld of gebruikt nimmer aan anderen dan aan leerlingen van gelijk studiejaar ter hand te stellen; de copyrights berusten bij de 1e NVVS;

h) ingeval van afwezigheid op de lessen tevoren contact op te nemen met een collega-leerling, teneinde zich te verzekeren van dictaten en/of stencilmateriaal; later zullen deze stencils door de 1e NVVS niet meer worden verstrekt.

De sub e) genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.


Artikel 6
 Overige rechten en verplichtingen van de 1e NVVS

1. De 1e NVVS bepaalt de plaats en de tijd waarop de opleiding wordt gegeven. De 1e NVVS is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. De 1e NVVS zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

2. De 1e NVVS is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:

a. de leerling zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;

b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.


Artikel 7
 Aansprakelijkheid

1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. De 1e NVVS aanvaart generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart de 1e NVVS voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, medeleerlingen.

2. De 1e NVVS aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van de 1e NVVS.

3. De 1e NVVS is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de 1e NVVS of haar docenten.

4. De leerling vrijwaart de 1e NVVS voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub e) bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 Overige bepalingen 

1. Tegenover de leerling strekt de financiële administratie van de 1e NVVS, blijkens een door de 1e NVVS verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de leerling te leveren tegenbewijs.

2. Indien een leerling meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor de overeenkomst werd gesloten.

3. Indien op welke manier dan ook tot restitutie van cursusgeld of andere betaalde gelden voor de cursus aan de 1e NVVS is besloten, zal dit schriftelijk worden bevestigd naar de klant en zal binnen een termijn van 2 weken na de schriftelijke bevestiging, de restitutie plaats vinden.

Artikel 9 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De 1e NVVS is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.