Klachtenprocedure 1e NVVS
Een klacht wordt bij de directie van de 1e NVVS mondeling of schriftelijk gedaan.
Omtrent een mondelinge klacht zal worden gevraagd e.e.a. op papier te zetten. 
Er wordt hoor en wederhoor gedaan bij klager en eventueel docent.
Daarna wordt mondeling ( bilateraal gesprek tussen directie 1e NVVS en klager) antwoord gegeven op de klacht.
De klacht zal, indien gewenst, schriftelijk worden beantwoord aan de klager.
De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
De klacht zal worden ingeschreven in een door de 1e NVVS bijgehouden in een door de 1e NVVS gehanteerde administratie
   De klacht zal met uitkomst in de administratie worden bewaard voor de duur van 1 jaar na beantwoording.
Is de klacht tot ontevredenheid van de klant of de 1e NVVS afgehandeld, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijk derde.
   Dit zal schriftelijk geschieden.
Het oordeel van deze beroepsinstantie zal schriftelijk worden afgehandeld en is bindend voor beide partijen.
Er is een vertrouwenspersoon binnen de 1e NVVS omtrent klachten van seksuele aard
Termijnen:
-Een klacht moet uiterlijk 4 weken na het voorval schriftelijk wordeningediendof mondelingbinnen deze termijn bij de directie van de 1e NVVS.
- afhandeling van de klacht zal geschieden binnen 1 week na indienen klacht.
  Is meer tijd nodig, zal dit binnen 1 week na indienen van de klachtschriftelijk worden gemeld aan de klager.
- is voor de beoordeling van de klacht een beroepsinstantie nodig, dan zal de klacht binnen 4 weken na indienen bij de beroepsinstantie schriftelijk wordenbeantwoord. 
Binnen 1 week na dit schriftelijke antwoord, zullen eventueleconsequenties door de 1e NVVS worden afgehandeld.
Klachten aan de beroepscommissie moeten schriftelijk worden ingediend. Het adres is: Belangenvereniging Massage & Sportverzorging, Postbus 81106, 3009 GC Rotterdam.
Klachten of brieven aan de vertrouwenspersoon kunnen worden gestuurd naar: 1e NVVS, tav vertrouwenspersoon, postbus 5096, 2900 EB Capelle aan den IJssel.